Plansız alanlar imar yönetmeliğinde yeni düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde yeni düzenlemeler yapıldı.

Yeni yönetmelik Resmî Gazete’de bugün yayınlanırken, yapılan değişiklikle askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin tespiti için de tarım, orman, mera ve korunan alanların tespitinde olduğu üzere ilgili kurumdan görüş alınması ve bu alanların hâlihazır harita yahut kadastro paftaları üzerine işlenmesi kararı getirildi.

“Ruhsat alma zaruriliği kaldırıldı”

Bu yönetmelik kapsamındaki köy yerleşik alanı içi ve civarı ile iskan dışı alanlarda yapılabilecek yapıların muhtaçlığı için saçak sonlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak kaydı ile çatıya oturtulmak suretiyle yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir güç sistemleri uygulamalarında, etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere ilişkin olmak kaydı ile ruhsat alma zaruriliği kaldırıldı.

Yenilenebilir güç sistemleri, kimi kaidelerle yapı ruhsatı ve yapı kullanma müsaadesinden muaf tutuldu

Tarımsal maksatlı sulama sistemlerinin muhtaçlığı için yapılacak olan, alanı 125 metrekareyi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir güç sistemleri de, ilgili tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak ve betonarme temel içermeden metal konstrüksiyon ile yapılmak kaydı ile yapı ruhsatı ve yapı kullanma müsaadesinden muaf tutulurken bu yapılarda da etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğunun proje müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere ilişkin olması kararları getirildi.

Gizlilik arz eden yapıların ruhsat koşulları kolaylaştırıldı

Ayrıca kırsal alanlar ile iskân dışı alanlarda yapılacak olan, devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kıyı Güvenlik Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim, harekât ve savunması bakımından kapalılık arz eden yapıların ruhsat alma koşulları kolaylaştırılırken, bunların ilgili yönetimlerden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe sınırı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyulmak kaydı ile statik ve tesisat ve üretimine dair her türlü sorumluluğunun kurumlarına ilişkin olduğunun ilgili yönetime yazı ile bildirilmesi ve her türlü projelerinin ilgili kurumlarca tasdik edilmesi kaydı ile başka prosedürler aranmadan süratlice ruhsat düzenlenebilmesi sağlandı.

Yorum yapın